Facebook

Energa inwestuje w inteligentną sieć

Energa-Operator pozyskała ponad 166 mln zł na inwestycje związane z wdrażaniem projektu inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Całkowity koszt projektu przebudowy sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci oraz budowę systemów magazynowania energii wynosi ponad 240 mln zł (brutto).

W piątek, 29 września br. Zarząd Energa-Operator SA podpisał z Ministrem Energii umowę o dofinansowaniu projektu „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator SA”. Całkowity koszt projektu wynosi 240, 588 mln zł. Pozyskane na realizację środki, pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), w wysokości 166260 mln zł, stanowią najwyższe dofinansowanie wśród krajowych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Projekt dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznych – zainstalowania inteligentnego systemu opomiarowania i automatyzację sieci według standardów Smart Gird. Realizowany będzie na całym obszarze działania operatora. Celem projektu jest poprawa efektywności oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności dystrybucji energii elektrycznej poprzez skrócenie czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania na sieci średniego napięcia (SN). Istotną częścią projektu jest także budowa inteligentnych systemów magazynowania energii przeznaczonych do stabilizacji pracy systemu dystrybucyjnego.

Poprawa efektywności i bezpieczeństwa

Wdrożenie projektu ma poprawić jakość obsługi odbiorców i dostaw energii elektrycznej oraz zwiększyć efektywność kosztową sieci elektroenergetycznej. Rezultatem projektu ma być poprawa efektywności użytkowania i zarządzania systemem elektroenergetycznym, poprawa bezpieczeństwa dostaw na obszarze działania operatora.

Projekt będzie realizował inteligentne funkcjonalności, m.in. funkcja automatycznej identyfikacji uszkodzonych odcinków sieci (wraz z systemem naprawczym) umożliwi automatyczne przywrócenie zasilania odbiorcom w czasie poniżej 3 min. po wystąpieniu awarii w sieci SN. Natomiast funkcja dynamicznej rekonfiguracji sieci umożliwi prognozowanie generacji dla źródeł wytwórczych (farmy wiatrowe, fotowoltaiczne) z wyprzedzeniem co najmniej 24 -godzinnym oraz pozwoli na określenie wpływu źródeł (OZE) na pracę sieci. Wśród kolejnych pozytywnych rezultatów wdrożenia projektu jest redukcja wskaźnika SAIDI – czasu trwania przerwy długiej.
Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego systemu opomiarowania i automatyzację sieci poprawi jej efektywność użytkowania. Przełoży się to na niższe zapotrzebowanie na energię konieczną na pokrycie strat. Projekt zgodny jest z tzw. pakietem klimatycznym. W efekcie modernizacji sieci planowane jest osiągnięcie pozytywnych wskaźników oddziaływania na środowisko.

Realizowany przez EOP projekt dotyczy budowy i przebudowy sieci średniego i niskiego napięcia m.in. w celu ograniczenia strat sieciowych i zwiększenia możliwości przyłączania OZE.
Wdrożenie projektu wprowadzającego do sieci nowe inteligentne rozwiązania, wpłynie na ograniczenie strat sieciowych oraz zwiększenie możliwości przyłączenia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Kolejną korzyścią będzie skrócenie czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania w sieci średniego napięcia (SN). Aby to osiągnąć spółka planuje: instalację sterowanych rozłączników napowietrznych SN, sterowanych rozdzielnic wnętrzowych SN oraz uruchomienie kanału komunikacyjnego w systemie TETRA dla nowych łączników. Operator wdroży systemy klasy SCADA odpowiedzialny za sterowanie ruchem oraz systemy typu FDIR i IVVC. Przewidziano również budowę inteligentnych systemów magazynowania energii przeznaczonych do stabilizacji pracy systemu dystrybucyjnego i zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.

Project pipeline dla sektora energetyki

Projekt Energa-Operator uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Energii i w dużej części będzie wspomagany finansowo ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), w ramach Działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia. Jest to największy projekt realizowanych w ramach tego działania, jak również realizowany przez OSD w Polsce w ramach dofinansowania z UE. Energa-Operator uzyskał maksymalne możliwe dofinansowanie w ramach tego działania (85 %). Projekt został umieszczony na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ (do 2020 r.), stanowiącej Project pipeline dla sektora energetyki.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas