Facebook

Spółka zależna Introlu z ogromną stratą

Smart In, spółka zależna Introlu zaniechała kontynuacji znaczącej części prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w latach 2016-2018 oraz podjęła w tym zakresie działania w kierunku restrukturyzacji działalności spółki. Smart In będzie się koncentrował w przyszłości na rozwoju jedynie wybranej części oprogramowania skierowanego do segmentu przemysłowego.

– W związku z powyższym dokonano odpisów aktualizacyjnych prac B+R, poniesionych w latach ubiegłych, tj. obciążenia wyniku za 2018 rok kosztami prac rozwojowych, dotychczas ujmowanych na wartościach niematerialnych i prawnych w kwocie około 8 mln zł – informuje Introl w komunikacie.

Jak czytamy dalej w dokumencie, dodatkowo dokonano: odpisu aktualizującego zapasy w wysokości 0,9 mln zł, odpisu aktualizującego należności w wysokości 0,8 mln zł, odpisu na pożyczkę dla firmy Qumak, która ogłosiła upadłość w wysokości 2,4 mln zł, zaksięgowania straty na działalności operacyjnej poza wskazanymi odpisami oraz zaksięgowania kosztów finansowych w wysokości 7 mln zł, wynikających częściowo z zaniechania części działalności badawczo-rozwojowej.

Łącznie po uwzględnieniu odpisów spółka Smart In wykazała stratę w wysokości około 19 mln zł. Jak informuje, zarząd Introlu, jej pozostałe spółki zależne osiągnęły w ubiegłym roku zyski, które łącznie są znacząco lepsze niż w roku 2017. Szczegółowe dane na temat osiągniętych wyników finansowych w roku 2018 Introl przekaże w raporcie rocznym, którego publikację zaplanowano na 26 kwietnia.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas