Facebook

Elektrotim prognozuje 18,4 mln zł zysku netto

15 mln zł na poziomie jednostkowym i 18,4 mln zł w skali grupy – taki zysk netto w 2020 prognozuje wrocławski Elektrotim. 5 mln zł w estymowanym wyniku ma wygenerować sprzedaż nieruchomości, gdzie mieści się siedziba spółki.

Zarząd Elektrotimu zaprezentował prognozę wyników finansowych na 2020 rok dla spółki i całej grupy. Na poziomie jednostkowym Elektrotim prognozuje wypracowanie 241,5 mln zł przychodów, 20 mln zł zysku operacyjnego i 15 mln zł zysku netto. Z kolei prognoza skonsolidowanych wyników zakłada osiągnięcie 328 mln zł obrotów, zysku operacyjnego w wysokości 24,5 mln zł oraz 18,4 mln zł czystego zarobku.

Przy sporządzeniu przedstawionej powyżej prognozy wyników finansowych na rok 2020 zarząd wziął pod uwagę: portfel zamówień Elektrotimu i grupy, który wynosi odpowiednio około 231 mln zł i 306 mln zł, prognozy jednostkowe spółek z grupy oraz planowaną na rok 2020 sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stargardzkiej we Wrocławiu, która powinna wygenerować dodatni wynik około 5 mln zł.

W połowie stycznia Elektrotim zawarł warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ulicy Stargardzkiej o łącznej powierzchni 1,84 hektara. Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana pod warunkiem, że prezydent Wrocławia nie wykona prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego Gminie Wrocław, a wraz z umową przeniesienia prawa użytkowania wieczystego zawarta zostanie umowa najmu pomiędzy nabywcą a spółką Elektrotim. Cenę prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własność usytuowanych na nich budynków ustalono na 13,53 mln zł.

– Powyższa prognoza finansowa została sporządzona z należytą starannością zgodnie z najlepszą wiedzą kierownictwa co do przyszłych zdarzeń mających wpływ na wyniki spółki przy założeniu, że w okresie prognozy nie ulegną istotnej zmianie warunki prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz nie wystąpią zdarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na usługi oferowane przez Elektrotim. Ponadto prognoza została sporządzona przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń jednorazowych, związanych z ryzykiem prowadzonej działalności. Zarząd Elektrotim na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania prognozy i będzie dokonywać oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników (co kwartał) również w kontekście ewentualnej korekty – napisał Elektrotim w komunikacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas