Facebook

Integracja OZE – sieć transmisji danych dla energetyki

Wzrost zużycia energii elektrycznej, potrzeba obniżenia emisyjności gospodarki oraz poprawa efektywności energetycznej pociągają za sobą m.in. rozwój rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych odbiorców. Upowszechnienie OZE w Polsce to jeden z priorytetów, jakie stawia przed sobą Ministerstwo Klimatu. Kierunek ten jest jak najbardziej zgodny z przedstawionym projektem Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Jednak, aby możliwa była integracja OZE z Krajowym Systemem Energetycznym niezbędna jest budowa niezawodnej sieci łączności dla sektora energetycznego.

Dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego niezwykle ważnym jest zapewnienie stabilności pracy KSE. Rosnący udział OZE, które są źródłami zdecentralizowanymi i niesterowalnymi, stawia przed Operatorem Systemu Przesyłowego i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego niemałe wyzwania związane z zarządzaniem pracą sieci i dostosowywaniem na bieżąco podaży energii do popytu. W rozmowie z PAP, temat ten poruszył ostatnio Minister Klimatu Michał Kurtyka, który stwierdził wprost, że „ze wzrostem udziału źródeł odnawialnych aspekt ciągłości dostaw i zapewnienia bezpieczeństwa będzie przybierał na znaczeniu”.

Gwarancja odpowiedniej elastyczności systemu możliwa jest m.in. dzięki zmianie sposobu zarządzania systemem elektroenergetycznym, do czego niezbędne są dwukierunkowy system komunikacji i cyfryzacja sektora energii, co umożliwi sterowanie energią wprowadzaną ze źródeł OZE, magazynowanie energii, a w konsekwencji bilansowanie systemu energetycznego. Potrzebę tę, podczas panelu „Kierunek Smart Grid” w ramach Konferencji EuroPOWER, w swojej wypowiedzi podkreślił Andrzej Piotrowski, Wiceprezes Zarządu PGE Systemy S.A.: „Kluczem do sprawnego zarządzania siecią staje się szybka i niezawodna wymiana informacji pomiędzy pojedynczymi elementami systemu, wdrożenie algorytmów przetwarzających dane na sygnały sterujące, a także komunikacja, umożliwiająca sprawną realizację założonych celów.”.

Nie ulega wątpliwości fakt, że w Polsce równolegle z rozwojem inteligentnej sieci elektroenergetycznej i OZE powinien następować rozwój odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej. Wprowadzanie innowacji w sektorze energetycznym możliwe jest właśnie dzięki dwukierunkowemu przesyłaniu dużych ilości informacji i ich przetwarzaniu w czasie rzeczywistym. Takie działanie wymaga istnienia wydajnej i niezawodnej sieci komunikacji w energetyce. W tym celu energetyka może wykorzystać dedykowane pasmo w zakresie częstotliwości 450 MHz, przydzielone w 2018 r. polskiemu sektorowi elektroenergetycznemu, gazowemu i paliwowemu w ramach nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Zgodnie z prawem wspomniane pasmo ma służyć zaspokojeniu potrzeb związanych z bezpieczeństwem w „realizacji zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu i dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”.

Izabela Żylińska
smart-grids.pl

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas