Facebook

Elektrobudowa

Syndyk wydzierżawił Elektrobudowę

7 maja syndyk masy upadłości Elektrobudowy podpisał ze spółką Zarmen umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Zgodnie z porozumieniem Zarmen wydzierżawi od Elektrobudowy: zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Produkcja”, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od…

Więcej

Elektrobudowa może zwolnić pół tysiąca osób

Elektrobudowa zawarła porozumienie określające zasady zwolnień grupowych ze wszystkimi przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce. Zwolnienia grupowe mogą objąć w zakresie rozwiązania umów o pracę około 500 pracowników. Na początku kwietnia Elektrobudowa informowała, że rozpoczęła procedurę zwolnień grupowych, które dotyczyć mogą do 33% pracowników. 28 kwietnia Sąd Rejonowy Katowice-Wschód ustanowił Radę Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym…

Więcej

Kolejna spółka zainteresowana Elektrobudową

27 kwietnia syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy podjął decyzję o zamiarze umożliwienia spółce Revico z siedzibą w Słupnie zapoznania się z informacjami dotyczącymi katowickiego przedsiębiorstwa. Decyzja ta została podjęta przez syndyka w związku z zaproszeniem do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia Elektrobudowy bądź jej zorganizowanej części. Firma Revico jest m.in. producentem urządzeń elektroenergetycznych: rozdzielnic SN…

Więcej

Dwóch zainteresowanych przejęciem Elektrobudowy

Dwa podmioty są zainteresowane przejęciem Elektrobudowy. Pierwszy z nich to Mostostal Zabrze, który o swoich zamierzeniach poinformował w ubiegłym tygodniu. Drugi to Zarmen, który już w ubiegłym roku chciał przejąć katowicką spółkę, ale po pewnym czasie z tego zrezygnował – jak się okazało, do teraz. Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy umożliwi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi…

Więcej

PSE nałożyły na Elektrobudowę ponad 20 mln zł kary

Elektrobudowa otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych notę obciążeniową na kwotę 20,6 mln zł w związku z realizacją przez katowicką spółkę kontraktu na modernizację stacji 220/110 kV Konin. PSE odstąpiły od powyższej umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i nałożyły na Elektrobudowę kary umowne w wysokości 20,2 mln zł. Jak podkreśla Elektrobudowa, wartość powyższego zadania…

Więcej

Mostostal Zabrze zainteresowany Elektrobudową

Mostostal Zabrze jest wstępnie zainteresowany przejęciem – przez swoją spółkę zależną Mostostal Zabrze Elektro (MZ Elektro) – Elektrobudowy lub jej zorganizowanej części, w tym m.in. całości lub części działalności spółki w zakresie realizacji kontraktów. MZ Elektro zamierza skierować do syndyka masy upadłości katowickiej spółki stosowne oświadczenia w tym zakresie. Oświadczenie MZ Elektro zostanie złożone w…

Więcej

Elektrobudowa planuje zwolnienia grupowe

Elektrobudowa, która w marcu ogłosiła upadłość, rozpoczyna proces zwolnień grupowych. Pracę może stracić co trzecia osoba zatrudniona w firmie. – W dniu 6 kwietnia wszczęta została procedura zwolnień grupowych w Elektrobudowie w upadłości, w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Syndyk…

Więcej

Enea Operator żąda od Elektrobudowy zapłaty 15,5 mln zł

Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że spółka otrzymała od Enea Operator noty księgowe z wezwaniami do zapłaty 15,5 mln zł. Energetyczna spółka naliczyła Elektrobudowie kary umowne wynikające z zadań inwestycyjnych realizowanych na rzecz Enea Operator. Najwyższa nota obciążeniowa na kwotę około 13,2 mln zł jest związana z realizacją kontraktu „Budowa GPZ Krobia wraz z dwutorową…

Więcej

Sąd ogłosił upadłość Elektrobudowy

Wydział gospodarki Sądu Rejonowego Katowice-Wschód ogłosił we wtorek upadłość Elektrobudowy. Proces upadłościowy nie przerywa działalności spółki. Po ogłoszeniu upadłości, przedsiębiorstwo będzie działać nadal pod zarządem syndyka. Elektrobudowie nie udało się osiągnąć porozumienia z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia finansowego i warunków nowego finansowania firmy. Wniosek o upadłość przedsiębiorstwo złożyło w czwartek 19 marca.…

Więcej

Elektrobudowa złożyła wniosek o upadłość

Zarząd Elektrobudowy odstąpił od realizacji emisji akcji serii F i złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Spółce, mimo wielomiesięcznych negocjacji, nie udało się wypracować z bankami oraz towarzystwami ubezpieczeń finansującymi jej działalność porozumienia dotyczącego restrukturyzacji istniejącego i udostępnienia nowego…

Więcej

Elektrobudowa zawarła ugodę z Tauron Ciepło

Elektrobudowa oraz Tauron Ciepło zawarły 5 marca ugodę dotyczącą inwestycji budowy bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym o mocy 50 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Na jej mocy Tauron Ciepło zwróci katowickiej spółce około 10,7 mln zł. Spór związany z inwestycją o wartości około 600 mln zł, którą Elektrobudowa realizowała jako generalny wykonawca, dotyczył odnotowanej w…

Więcej

Elektrobudowa zawarła ugodę ze związkowcami w Finlandii

Elektrobudowa zawarła ugodę z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej. Ugoda ta zakończy wszystkie spory i postępowania toczące się w Finlandii dotyczące roszczeń dochodzonych przez Związek wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych przez spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej Olkiluoto 3. Na mocy ugody strony postanowiły, że Elektrobudowa zapłaci na rzecz…

Więcej

Elektrobudowa: 5,7 mln zł więcej za kontrakt dla Orlenu

Elektrobudowa zawarła kolejny aneks do umowy z PKN Orlen na realizację inwestycji związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie. Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły przedłużyć o osiem miesięcy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, czyli do 30 czerwca 2021 roku, a także stosownie zmieniły harmonogram jej realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. W…

Więcej

Elektrobudowa z tymczasowym nadzorcą sądowym

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 10 grudnia postanowił ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego Elektrobudowy oraz zobowiązał go do sporządzenia i złożenia sprawozdania ze stanu finansowego i majątkowego katowickiej spółki. Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości Elektrobudowy toczy się z wniosku jej wierzyciela – spółki Technik Polska, którego wierzytelność wobec Elektrobudowy ma charakter sporny. Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego jest jednym…

Więcej

Elektrobudowa zakończyła prace w Byczynie

Elektrobudowa oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały protokół odbioru etapu IX (zakończenie zadania) inwestycji rozbudowy i modernizacji stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem mocy linii 400 kV. Tym samym katowicka spółka zakończyła realizację zadania inwestycyjnego o wartości około 215 mln zł. Elektrobudowa – jako wykonawca inwestycji – była odpowiedzialna za realizacje prac w zakresie rozbudowy stacji o…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas