Facebook

Elektrobudowa: 5,7 mln zł więcej za kontrakt dla Orlenu

Elektrobudowa zawarła kolejny aneks do umowy z PKN Orlen na realizację inwestycji związanej z rozbudową pojemności magazynowej zbiorników na terminalu paliw w Szczecinie. Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły przedłużyć o osiem miesięcy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, czyli do 30 czerwca 2021 roku, a także stosownie zmieniły harmonogram jej realizacji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. W związku z powyższym zmianie uległa wysokość wynagrodzenia netto należnego Elektrobudowie – z 38,56 mln zł do 44,26 mln zł. Jak podkreśla katowicka spółka, przedmiotowe zmiany wynikają z modyfikacji zakresu umowy.

Elektrobudowa od dłuższego czasu pozostaje w sporze z Orlenem, a kością niezgody jest kontrakt na budowę instalacji metatezy w płockim zakładzie paliwowego koncernu. Naliczenie kar umownych przez Orlen spowodowało ogromne problemy finansowe Elektrobudowy.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Elektrobudowa złożyła do Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców pozew przeciwko PKN Orlen na łączną kwotę około 103,9 mln zł oraz około 11,5 mln euro. Spóła podkreśliła przy tym, że przedmiotem pozwu nie została objęta część wynagrodzenia w wysokości około 14,63 mln zł oraz około 2,94 mln euro, dla których to kwot procedura zwolnienia została przewidziana porozumieniem pomiędzy obiema stronami z dnia 8 listopada 2019 roku.

Wtedy bowiem Elektrobudowa i Orlen zdecydowały o przeprowadzeniu postępowania arbitrażowego przed sądem w Warszawie dotyczącym rozstrzygnięcia sporów przy umowie na projektowanie, dostawę oraz budowę przez Elektrobudowę instalacji metatezy w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas