Facebook

Umowa APS Energia z Energomontaż – Poznań

APS Energia S.A. otrzymała zamówienie od spółki Energomontaż – Poznań S.A. na dostawę i udział w uruchomieniu urządzeń zasilania obiektów kompleksu serwisowo-magazynowego wraz z obiektem administracyjnym i infrastrukturą wojskową.

Łączna wartość umowy wynosi 1,6 mln euro netto (około 7,3 mln zł). Dostawy urządzeń będą realizowane etapowo, w okresie od kwietnia do lipca 2021 roku.

Spółka udzieli gwarancji jakości na towary będące przedmiotem dostawy na okres 24 miesięcy od daty odbioru inwestycji, ale nie później niż od dnia 31 stycznia 2022 r. Umowa umożliwia nabywcy m.in. nałożenie kar umownych w wysokości do 0,5% jej wartości za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz do 15% za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy.

Zabezpieczeniem roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy będzie gwarancja bankowa bądź ubezpieczeniowa lub kaucja gotówkowa na kwotę stanowiącą 10% wartości netto umowy.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas