Facebook

Elektrobudowa podwyższy kapitał

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowy, które odbyło się 23 września, akcjonariusze postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F w drodze subskrypcji prywatnej. NWZ dokonało także zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki.

Akcjonariusze podczas NWZ, które odbyło się 23 września (po przerwach z 4 oraz 16 września) postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki – o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22,1 mln zł – poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej – skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii F. Zgodnie z podjętą uchwałą cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu Budowy Księgi Popytu.

Dziękujemy akcjonariuszom za zrobienie kolejnego kroku zmierzającego do stabilizacji finansowej spółki. Przegłosowana ponad 90% większością głosów uchwała o emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru pozwala Elektrobudowie na możliwie szybkie pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji planu stabilizacji finansowej – oznajmia Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy.

Drugim, obok emisji akcji, kluczowym elementem trwałego odzyskania płynności spółki jest planowane zawarcie z instytucjami finansowymi docelowej umowy restrukturyzującej finansowanie, nad czym spółka intensywnie pracuje.

Naszym celem jest stabilizacja płynności, zapewnienie prawidłowej realizacji kontraktów, stopniowe unormowanie rozliczeń z dostawcami oraz podwykonawcami i docelowo – zapewnienie odpowiedniego portfela zamówień, w tym źródeł ich finansowania. Aby było to możliwe spółka potrzebuje, obok możliwie szybkiego dokapitalizowania, dostępu do bankowych i ubezpieczeniowych linii gwarancyjnych i kredytów – dodaje Jacek Podgórski.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało także o dokonaniu zmian w Radzie Nadzorczej spółki – odwołaniu ze składu rady Konrada Henrika oraz powołaniu Tomasza Mazurczaka i Tomasza Rogali. Rada Nadzorcza w nowym składzie liczy siedmiu przedstawicieli.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas