Facebook

Porozumienie URE i operatorów systemów dystrybucyjnych

Prezes URE oraz szefowie pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce podpisali 7 października Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki.

Prace zespołu, który wypracował Kartę, zostały zainaugurowane w październiku 2021 r. W listopadzie ubiegłego roku ukonstytuowały się Zespoły Zadaniowe, które wypracowały rozwiązania istotne dla krajowej infrastruktury sieciowej w związku z transformacją sektora. W skład zespołów weszli przedstawiciele operatorów systemów dystrybucyjnych.
Uroczyste podpisanie Karty pomiędzy regulatorem a pięcioma największymi dystrybutorami energii w kraju (Enea, Energa, PGE, Stoen i Tauron) odbyło się 7 listopada 2022 r. w Warszawie podczas 36. konferencji EuroPOWER i 6. OZE Power.
Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy OSD – bez względu na skalę działalności dystrybucyjnej – może w dowolnym czasie przystąpić do Karty i poddać się jej postanowieniom.

Zmiany systemu elektroenergetycznego

Do 2030 roku krajowy system elektroenergetyczny (KSE) czekają ogromne zmiany. Trzeba będzie do niego przyłączyć co najmniej: ponad 20 GW źródeł słonecznych o potencjale produkcyjnym 21 TWh rocznie, ponad 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 37 TWh rocznie i prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 40 TWh/rok. Przewiduje się, że w tym czasie liczba odbiorców przyłączonych do sieci wzrośnie o ponad 2 mln. Nastąpi cyfryzacja oraz automatyzacja sieci i usług, co będzie skutkować zwiększeniem elastyczności sieci, a co za tym idzie zwiększeniem aktywności uczestników rynku oraz rozwojem nowych produktów i usług.
Z uwagi na rozwój sektora elektromobilności konieczna będzie instalacja coraz większej liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Wszyscy odbiorcy energii elektrycznej, których w Polsce jest 18 milionów, zostaną w tym czasie opomiarowani licznikami zdalnego. Podstawą tych zmian będzie wieloletni i wielokierunkowy proces inwestycji o niespotykanej dotychczas skali.

Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki

Prezes URE wyszedł z inicjatywą wypracowania porozumienia sektorowego, które przybrało postać Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Porozumienie regulatora sektorowego i przedsiębiorstw energetycznych, wpisuje się w proces dostosowania dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych do nowej architektury rynku energii opartej w coraz większym stopniu o źródła rozproszone o znaczącym udziale odnawialnych źródeł energii. Dokument ten, umożliwiając osiągnięcie około pięćdziesięcioprocentowego udziału energii elektrycznej z OZE w krajowym miksie energii już w 2030 r., powinien przyczynić się do trwałego obniżenia cen energii elektrycznej dla odbiorców, jak również istotnego obniżenia śladu węglowego w krajowej gospodarce.

Dynamicznie zmieniające się potrzeby sieci elektroenergetycznych, w tym głównie w obszarze inwestowania, stawiają przed polityką regulacyjną nowe oczekiwania. W takich czasach potrzebujemy mądrej, długofalowej regulacji, opartej na porozumieniu uczestników rynku. Dlatego „Karta” jest w tych czasach wyjątkowo potrzebna. Mamy do czynienia z początkową fazą transformacji sektora dystrybucji. Zachodzące w nim trendy, zjawiska i procesy powinny pilnie otrzymać należne finansowe i regulacyjne wsparcie, a także ulec znacznemu przyspieszeniu. Karta tworzy stabilne otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych w wieloletnim horyzoncie czasowym w zakresie, w jakim dotyczy ono prowadzenia inwestycji w modernizację i rozwój sieci. Tym samym przyczyni się do uproszczenia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, powinna też ułatwić OSD pozyskiwanie środków na inwestycje ze źródeł innych niż taryfa – powiedział prezes URE Rafał Gawin– Uzgodniony dokument jest ważną deklaracją dla sektora dystrybucji energii elektrycznej, gdyż jasno określa wyzwania inwestycyjne stojące przed branżą w perspektywie do roku 2030, jak i związane z nimi potrzeby finansowe. Dziękuję Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki za podjęcie tej inicjatywy, która poprzez pokazanie priorytetów inwestycyjnych, wyznacza kierunek rozwoju rynku energii. Efektem ma być m.in. dalszy wzrost mocy ze źródeł odnawialnych, cyfryzacja i automatyzacja sieci oraz usług – w tym instalacja liczników zdalnego odczytu u 18 mln odbiorców do końca 2030 r., a także rozwój sieci umożliwiający przyłączenie 2 mln nowych klientów do końca tej dekady. Ustalenia wynikające z przyjętego porozumienia pozwolą spójnie realizować cele wynikające z transformacji energetycznej i poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania, tak by ich realizacja nie wpłynęła istotnie na poziom taryf  – komentował Robert Zasina, prezes zarządu PTPiREE oraz prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

W Karcie strony uzgodniły możliwość różnicowania wynagrodzenia z zaangażowanego kapitału, uwzględniającego hierarchizację celów. Oznacza to, że uznane za priorytetowe projekty inwestycyjne mogą być wynagradzane z wykorzystaniem mechanizmu dodatkowej premii. Regulator w porozumieniu z dystrybutorami podjął prace nad aktualizacją metodyki kształtowania Zwrotu z Kapitału (ZK), w szczególności jeśli chodzi o wskaźnik średnioważonego kosztu kapitału (WACC). Wpracowane rozwiązania będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących finansowania inwestycji w sektorze już w 2023 roku.
Jednocześnie sygnatariusze Karty deklarują podjęcie działań mających na celu wykorzystanie w największym możliwym stopniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, jak również opracowanie i wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału przyłączeniowego sieci (usługi elastyczności, hybrydowe instalacje OZE, dzielenie przyłącza). Działania te powinny przyczynić się do ograniczenia wpływu koniecznych do realizacji inwestycji na rachunki płacone przez odbiorców.
Zgodną intencją sygnatariuszy Karty jest uwzględnienie w maksymalnie możliwym stopniu postanowień tego dokumentu już w taryfach dystrybucyjnych na 2023 rok.
(opracowano na podstawie materiałów URE)

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy ma…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów …

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. F…

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozum…

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim. Na lokalizację magazynu wybrana została gmina z największym w Polsce zagęszczeniem mikroinstalacji 1-fazowych. Innowa…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów bateryjnych i akumulatorowych wybuduje kolejną halę produkcyjną w podwarszawskim Piasecznie. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2023 r. Nowa hala produkcyjna…

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. Firma odnotowała znaczny wzrost obrotów oraz 22,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,35 mln zł straty …

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozumienie dotyczące współpracy z firmą Doosan Enerbility, należącą do grupy firm współpracujących z Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w ramach Team Korea KHNP. To sprawia, że AP…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas