Facebook

PIAP zaprasza do udziału w konkursie „Młodzi Innowacyjni”

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów zaprasza do udziału w konkursie „Młodzi Innowacyjni” na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Na zgłoszenia czeka do 1 marca. Suma nagród wynosi 15 tys. zł.

Konkurs „Młodzi Innowacyjni” adresowany jest do studentów i absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do konkursu przyjmowane są prace doktorskie, inżynierskie lub magisterskie napisane w języku polskim, niemieckim lub angielskim, obronione po 1 stycznia 2017 roku. Przesłane prace nie mogą naruszać praw autorskich i praw wynalazczych lub dóbr osobistych osób trzecich. Ocenie podlegać będą walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia otrzymanych wyników prac dyplomowych w dziedzinach automatyka, robotyka, pomiary. Zakres tematyczny zgłaszanych do konkursu prac musi dotyczyć następujących dziedzin:

 • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów,
 • robotyka,
 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • czujniki i przetworniki pomiarowe,
 • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

Zasady udziału

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konkurs@piap.pl do 1 marca 2019 roku:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy „Młodzi Innowacyjni 2019” wraz ze streszczeniem pracy (o objętości 1 strony), w którym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy,
 • wypełniony formularz opinii „Młodzi Innowacyjni 2019: przez jedną ze wskazanych osób: promotora pracy/opiekuna pracy/recenzenta pracy/dziekana wydziału/prodziekana wydziału/opiekuna kierunku,
 • egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (w formacie pdf),
 • prezentację multimedialną (do 20 slajdów) w wersji elektronicznej (w formacie pdf).

Wersje papierowe formularza zgłoszeniowego oraz formularza opinii należy dodatkowo przesłać z dopiskiem „Konkurs prac” na adres Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

Nagrody

Prace będą oceniane w trzech kategoriach: prace doktorskie, prace magisterskie, prace inżynierskie. Decyzja o przyznaniu nagród zostanie podjęta na podstawie wyników tajnego głosowania członków komisji konkursowej. Nagrody mogą być przyznane za opracowania indywidualne, jak również za prace zespołowe. Przy pracach zespołowych zakłada się równy procentowy podział nagród finansowych. Wysokość nagród kształtuje się w następująco:

 • w kategorii prac doktorskich: I nagroda – 3,5 tys. zł, II nagroda 2,5 tys. zł,
 • w kategorii prac magisterskich: I nagroda 3 tys. zł, II nagroda 2 tys. zł,
 • w kategorii prac inżynierskich: I nagroda 2,5 tys. zł, II nagroda 1,5 tys. zł.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej 27 marca 2019 roku podczas XXIII konferencji Automation, która odbędzie się w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów w Warszawie. Autorzy wybranych prac konkursowych będą mogli zaprezentować je w formie konferencyjnych prezentacji w trakcie konferencji Automation 2019.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas