Facebook

Apator: stabilne przychody, niższy zysk

Apator utrzymał przychody w pierwszym półroczu 2021 roku na poziomie roku poprzedniego, na co główny wpływ miała wysoka dynamika obrotów w segmencie Woda i Ciepło. Zysk netto – po odliczeniu sprzedaży nieruchomości – spadł o 27%.

W pierwszym półroczu 2021 roku Grupa Apator osiągnęła obroty w wysokości 461,9 mln PLN, przy porównywalnym r/r poziomie skorygowanej EBITDA tj. 66 mln PLN (uwzględniając wynik na sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz SA w Poznaniu w 1H 2021 w wysokości blisko 100 mln PLN) i skorygowanym zysku netto na poziomie 23,6 mln PLN (51,2 mln PLN z uwzględnieniem wpływu sprzedaży w/w nieruchomości) – informuje Apator.

Jak napisano w komunikacie, po sześciu miesiącach 2021 r. zauważalne jest wyraźne ożywienie w branży opomiarowania wody, która w ubiegłym roku silnie odczuła skutki pandemii w wyniku ograniczeń w montażu wodomierzy w domach i mieszkaniach. Segment Woda i Ciepło odnotował zdecydowany wzrost sprzedaży w kraju i eksporcie (+27% r/r), wynikający z „odmrożonych” inwestycji w spółdzielniach mieszkaniowych i wodociągach. Segmenty Energii Elektrycznej i Gazu, działające na rynku o charakterze bardziej scentralizowanym, z modelem sprzedaży opartym w głównej mierze na dużych przetargach publicznych, w pierwszym okresie pandemii realizowały kontrakty pozyskane jeszcze przed rozprzestrzenieniem się COVID-19. W tym przypadku niższe r/r wyniki 1H 2021 r. to w głównej mierze efekt wysokiej bazy sprzedaży w 2020 r. oraz „przesuniętych w czasie” odczuwalnych w Grupie skutków pandemii tj. zaburzeń w łańcuchach dostaw, zwłaszcza utrudnień w terminowej realizacji zamówień kluczowych komponentów z Azji (głównie półprzewodników).

Podstawowe dane finansowe [mln zł]
1H 2021 1H 2020 dynamika
Sprzedaż 461,9 461,9  0%
EBITDA 99,9 66,2 + 51%
EBITDA bez nieruchomości 65,8 66,2 – 1%
Wynik netto 51,2 32,4 + 58%
Wynik netto bez nieruchomości 23,6 32,4 – 27%


Eksport
Polska pozostaje dominującym rynkiem Grupy, niemniej od lat Apator wzmacnia swoją pozycję w krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii. Po 1H 2021 roku udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł 47,5%, zaś strategicznymi kierunkami sprzedaży zagranicznej były Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Czechy i Francja. Urządzenia pomiarowe z Polski trafiły też do klientów na Ukrainie, w Rosji i Turcji.

Wyniki
Wyniki poszczególnych segmentów biznesowych ukształtowały się w pierwszym półroczu br. następująco:

  • segment Energia Elektryczna (EE) – spadek sprzedaży w kraju częściowo skompensowany wzrostem eksportu (+18% r/r). Niższe obroty krajowe dotyczyły w głównej mierze linii opomiarowania energii elektrycznej i związane były z niższym backlogiem (wysoka baza wynikająca z ubiegłorocznych dostaw liczników na Rynek mocy) oraz z globalnym ograniczeniem dostępności komponentów. Jednocześnie, druga największa linia EE – aparatury łączeniowej – odnotowała wzrost przychodów w kraju (+15 % r/r), przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej dynamiki eksportu (+17% r/r). Wyższe obroty (+22% r/r) i poprawiająca się dynamika sprzedaży dotyczyły także linii sterowania i nadzoru (największe wzrosty sprzedaży sprzętu i prac software). W linii ICT ma miejsce stopniowa odbudowa przychodów – odnotowano wyższą r/r sprzedaż projektów wdrożeniowych i usług serwisowych.
  • segment Gaz – wysoka sprzedaż w kraju (+14% r/r) w wyniku realizacji przetargu dla PSG, przy jednocześnie niższym eksporcie (-15% r/r), w efekcie wysokiej bazy w 1H 2020. Wpływ na niższy backlog ma kończący się rollout na gazomierze inteligentne w Niderlandach oraz przejściowe obniżenie zamówień od kluczowych partnerów, głównie na rynku brytyjskim, spowodowane sytuacją epidemiczną. Jednocześnie, na wybranych rynkach (Węgry, Turcja, Ukraina) uzyskano wzrosty sprzedaży, przy czym jedne z największych notowane są na rynku belgijskim, gdzie trwa obecnie wymiana gazomierzy na inteligentne, a wygrany kolejny istotny przetarg na tym rynku zapewni stabilne przychody w następnych latach.
  • segment Woda i Ciepło – wyższe obroty w kraju (+17% r/r) i równocześnie dynamiczny wzrost eksportu (+36% r/r). Segment zwiększa zamówienia z istotnych rynków, notując sprzedaż powyżej poziomów sprzed pandemii (Francja, Hiszpania, Włochy) oraz realizując dostawy do nowych odbiorców (Arabia Saudyjska, Grecja). Dodatkowo, odnotowano wzrost zamówień na strategiczne dla segmentu wodomierze ultradźwiękowe zarówno w kraju, jak i za granicą.
Przychody głównych segmentów [mln zł]
1H 2021 1H 2020 dynamika
Sprzedaż krajowa 242,3 254,1 – 5%
Sprzedaż zagraniczna 219,6 207,8 + 6%
Segment Energia Elektryczna 184,7 203,6 – 9%
Segment Gaz 136,0 147,5 – 8%
Segment Woda i Ciepło 141,2 110,8 + 27%


Plany
Grupa pracuje nad rozbudową portfela produktowego w związku z digitalizacją sektorów energetycznych i zwiększonym zainteresowaniem klientów rozwiązaniami klasy smart (zdalny odczyt i konfiguracja urządzeń, rozwój urządzeń telemetrycznych według standardów gwarantujących bezpieczeństwo przesyłania danych) oraz oprogramowaniem wspierającym efektywne zarządzanie siecią dystrybucji mediów. Wraz z rosnącymi kosztami mediów użytkowych, rośnie też presja związana z potrzebą efektywności energetycznej i precyzyjnego pomiaru ich zużycia (np. technologie ultradźwiękowe, pomiary w czasie rzeczywistym). Rozwój sektora OZE powoduje z kolei wzrost popytu na liczniki ee z funkcją dwukierunkowego pomiaru energii elektrycznej (pobranej i oddanej do sieci), rozwiązania do zarządzania farmami fotowoltaicznymi (pierwsze zrealizowane instalacje systemu EKTIN-PV) czy specjalistyczną aparaturę łączeniową i zabezpieczeniową oraz urządzenia telemechaniki i łączności, które są niezbędne do sprawnego włączania rozproszonych zielonych źródeł energii do wielkoskalowej sieci energetycznej.

Wyzwaniem dla Grupy jest liczna konkurencja ze strony azjatyckich dostawców, trudna sytuacja na rynku komponentów (wydłużenie leadtime’ów, rosnące ceny materiałów i frachtu) oraz wzrost kosztów pracy, powodujące spadek marż i cen – odczuwalny zwłaszcza w segmencie EE.

Więcej aktualności

Energetyka i OZE na Targach Enex

Energetyka i OZE na Targach Enex

Targi Enex to wystawa łącząca tradycyjną energetykę i odnawial…

Signify Poland ma nowego prezesa

Signify Poland ma nowego prezesa

Od 1 października br. stanowisko prezesa zarządu Signify Polan…

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

2 października 2021 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Wars…

Nowy termin Targów Energetics

Nowy termin Targów Energetics

Targi Energetyczne Energetics, które miały odbyć się w listopa…

Więcej aktualności

Energetyka i OZE na Targach Enex

Energetyka i OZE na Targach Enex

Targi Enex to wystawa łącząca tradycyjną energetykę i odnawialne źródła energii. W kieleckim ośrodku wystawienniczym zobaczyć można zarówno panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, jak i firmy specjalizujące się w energetyce zawodowej. Najbliżs…

Signify Poland ma nowego prezesa

Signify Poland ma nowego prezesa

Od 1 października br. stanowisko prezesa zarządu Signify Poland objął Tomasz Książek, zastępując Bogdana Rogalę, który po 38 latach pracy w Signify (poprzednio Philips Lighting) przeszedł na emeryturę. Tomasz Książek od lat związany jest…

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

2 października 2021 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie odbyła się Gala 30-lecia firmy Grodno SA. Podczas części oficjalnej prezes Andrzej Jurczak podsumował 30 lat działalności firmy, a także przedstawił dalsze kierunki rozwoju…

Nowy termin Targów Energetics

Nowy termin Targów Energetics

Targi Energetyczne Energetics, które miały odbyć się w listopadzie br. w Lublinie, zostały przełożone na przyszły rok. Nowy termin wydarzenia to 9-11 marca 2022 r. Organizatorzy informują, że dynamika czwartej fali pandemii COVID-19 na …

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas